In-house Training

หลักสูตรอบรม IN-HOUSE TRAINING

เทคนิคการสร้างภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน-ผู้จัดการ-ผู้บริหาร

สร้างเสริมภาวะผู้นำด้วยกิจกรรมกลุ่ม

หลักการบริหารคนสมัยใหม่ สำหรับผู้บริหาร/ ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน (HR for Non-HR)

ยอดนักขาย (Professional Salesman)

Workshop - การเขียนเอกสารเพื่อใช้ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Workshop : การสอนงาน

Workshop : การสอนงาน

เทคนิคการสอนงานแบบพี่เลี้ยง

Workshop : การมอบหมายงาน

Walk Rally

การทำงานเป็นทีมด้วยกิจกรรมกลุ่ม

Workshop การกำหนด KPIs

Workshop; วางแผนงาน-แผนธุรกิจด้วย MBO

พื้นฐานการลดต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรม

5ส (พื้นฐาน)

5ส ขั้นสูง (ทำมาตรฐานพื้นที่และการตรวจ)

การบริหารวินัยอย่างสร้างสรรค์

กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานสำหรับผู้บริหาร-ผู้จัดการ-หัวหน้างาน

การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก

Workshop การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน

ระบบการประเมินผลปฏิบัติงานสมัยใหม่

Workshop; การกำหนดและเขียน Job Description

Workshop; ระบบสมรรถนะ (HR Competency)

Workshop; หา Core Competency และการเขียน Competency Dictiona

Workshop; การวางแผนปฏิบัติการ

สนใจติดต่อ !!

เกี่ยวกับเรา

ด้วยมี HR จำนวนมากพอสมควรที่ทำงานในเขตภาคตะวันออกได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ในงาน HR กับอาจารย์รุ่งนิกร สุมงคล และมีบางคนเสนออยากให้มีชมรม HR ที่เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นศูนย์รวมคนทำงาน HR ที่อยากศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม แลกเปลี่ยนข้อมูลในงาน และรู้จักเพื่อนร่วมอาชีพ HR มากยิ่งขึ้น

การติดต่อกับชมรม

95/601-602 ถนนบรมราชชนนี
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700

มือถือ (063) 370 7700
โทร (02) 434 3195