ที่มาของชมรมบริหารงานบุคคลไทยเอชอาร์ออนไลน์
(Thai HR Online Club)

Image Description

    ด้วยมี HR จำนวนมากพอสมควรที่ทำงานในเขตภาคตะวันออกได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ในงาน HR กับอาจารย์รุ่งนิกร สุมงคล (กรรมการผู้จัดการ – BPIT Holdings Co.,Ltd / อาจารย์พิเศษ ม.ธรรมศาสตร์ - ม.เกษตรศาสตร์) และมีบางคนเสนออยากให้มีชมรม HR ที่เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นศูนย์รวมคนทำงาน HR ที่อยากศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม แลกเปลี่ยนข้อมูลในงาน และรู้จักเพื่อนร่วมอาชีพ HR มากยิ่งขึ้น

    อาจารย์รุ่งนิกร สุมงคล มีประสบการณ์ก่อตั้งชมรม HR และเคยช่วยงานชมรม HR มาหลายแห่ง จึงมีประสบการณ์ในการบริหารชมรม รู้จุดเด่น-จุดด้อยในการบริหารชมรม HR ซึ่งจากประสบการณ์แล้ว พบว่าชมรม HR ที่เข้มแข็งมีกิจกรรมต่อเนื่องและสม่ำเสมอได้นั้นต้องมีบุคลากรประจำที่คอยทำหน้าที่ขับเคลื่อนชมรม โดยอาศัยกรอบความคิดจากรรมการชมรมและสมาชิกชมรม
ดังนั้น อาจารย์รุ่งนิกร สุมงคล จึงได้ให้บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด ก่อตั้งและรับผิดชอบงานธุรการของชมรมบริหารงานบุคคลภาคตะวันออก (Eastern HR Club) มีหน้าที่

  • จัดการประชุม-สัมมนาประจำเดือน (ติดต่อวิทยากร/ สถานที่/ ทำเอกสาร ฯลฯ)
  • จัดทำเอกสารต่างๆ ของชมรมฯ
  • สรรหาสมาชิกเพิ่มเติม
  • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมชองชมรมฯ
  • ดูแลรายรับ-รายจ่าย ของชมรมฯ

    แต่หลังจากเปิดดำเนินการจัดประชุมสัมมนาได้ไม่กี่ครั้ง (ทุกวันพุธที่ 3 ของทุกเดือน ณ โรงพยาบาล วิภาราม-แหลมฉบัง) ก็เกิดปัญหาสถาณการณ์ Covid-19 ระบาด ทำให้จัดประชุม-สัมมนาไม่ได้ตามปกติ อันเป็นไปตามแนวปฏิบัติของรัฐบาลที่ห้ามจัดประชุมสัมมนา BPIT จึงตัดสินใจปรับเปลี่ยนรูปแบบชมรมฯ ให้เป็นแบบออนไลน์ โดยเปลี่ยนชื่อชมรมใหม่ เป็น “ชมรมบริหารงานบุคคลไทยเอชอาร์ออนไลน์ (www.thaiHRonlineClub.com)” และจะใช้รูปแบบการประชุม-สัมมนาแบบ Online ทั้งหมด และเมื่อเป็นออนไลน์แล้วก็สามารถจะให้บริการได้ครอบคลุมทั้งประเทศไทย ไม่จำกัดอยู่แต่ภาคตะวันออกเท่านั้น จึงจะเปิดรับสมาชกชมรมเป็นการทั่วไปจากองค์กรทั่วทุกภูมิภาค และด้วยการบริหารชมรมของ BPIT ถือเป็นส่วนงานที่ไม่แสวงกำไร ดังนั้น จึงเก็บค่าสมาชิกเพียง 1,050 บาท/องค์กร/ปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยยังกำหนดจะจัดประชุม-สัมมนาประจำเดือนในทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน (เวลา 13.00-16.30 น.)

สาส์นจากประธานชมรมฯ

ปัจจุบันงานทรัพย์กรมนุษย์ในยุค 4.0 ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญมากเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ถึงแม้ว่าสองปีนี้สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัวเพียงเล็กน้อย หลายๆบริษัท ปรับลดกำลังคน ลดการปรับการจ่ายค่าตอบแทน อาทิ ปรับเงินประจำปี เงินโบนัส ฯลฯ ผู้ที่มีอาชีพ HR นอกจากจะต้องปรับตัว พัฒนาจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล นอกจากการก้าวให้ทันเทคโนโลยี ผมมีความเห็นว่า หากท่านได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมการบริหารบุคคลภาคตะวันออก คือโอกาสพัฒนาตนเองและองค์กรโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ชำนาญการ ได้พบเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้องในสายงานอาชีพ HR แลกเปลี่ยนกรณีที่พบ หรือแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านและองค์กร”

คุณสาโรจน์ เอกสิทธิ์บัญชา

ประธานชมรมฯ
Image Description

Image Description

อาจารย์ รุ่งนิกร สุมงคล - อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมฯ
ประวัติการศึกษา
» ปริญญาตรี - นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
» Mini-MBA มหาวิทยาลัยบูรพา
» ปริญญาโท - พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
» กรรมการผู้จัดการ/ BPIT Holdings Co.,Ltd
» อาจารย์พิเศษระดับ ป.ตรี –โท; มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
» (อดีต) ผู้จัดการทั่วไป – บริษัท อาเจไทย จำกัด (ผลิตและจำหน่ายน้ำอัดลม “อาเจบิ๊ก โคล่า”)
» (อดีต) ผู้จัดการทั่วไป – บริษัท รอยัลฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตและจำหน่ายดังกิ้นโดนัท และเบเกอรี่ “โอปองแปง”
» (อดีต) กรรมการบริหารและผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลกลาง กลุ่มบริษัท สุรพลฟูดส์ จำกัด (มหาชน) » (อดีต) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เกี่ยวกับเรา

ด้วยมี HR จำนวนมากพอสมควรที่ทำงานในเขตภาคตะวันออกได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ในงาน HR กับอาจารย์รุ่งนิกร สุมงคล และมีบางคนเสนออยากให้มีชมรม HR ที่เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นศูนย์รวมคนทำงาน HR ที่อยากศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม แลกเปลี่ยนข้อมูลในงาน และรู้จักเพื่อนร่วมอาชีพ HR มากยิ่งขึ้น

การติดต่อกับชมรม

95/601-602 ถนนบรมราชชนนี
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700

มือถือ (063) 370 7700
โทร (02) 434 3195