ชมรมบริหารบุคคลไทยเอชอาร์ ออนไลน์
ThaiHRonline Club

ร่วมสร้างสรรค์ความรู้
และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ สู่สังคม HR

การประชุม-สัมนา ประจำเดือน

การประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS TEAM โดยวิทยากรมากประสบการณ์และหลักสูตรที่ครอบคุม สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ดูรายละเอียด

Public Trainning

ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนบุคลากร ให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทำงานของ บุคลากรในองค์กรตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น

ดูรายละเอียด

In-house Training

ให้บริการฝึกอบรมแก่องค์กรต่างๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรมมาเกือบ 10 ปี โดยเน้นเฉพาะหลักสูตรฝึกอบรมจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจริงจากการทำงานในเรื่องนั้นๆ เราตระหนักดีว่าเพื่อให้ลูกค้าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายธุรกิจ องค์กรควรจะต้องฝึกอบรมให้ความรู้-เพิ่มทักษะให้แก่พนักงาน

ดูรายละเอียด

เกี่ยวกับเรา

ด้วยมี HR จำนวนมากพอสมควรที่ทำงานในเขตภาคตะวันออกได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ในงาน HR กับอาจารย์รุ่งนิกร สุมงคล และมีบางคนเสนออยากให้มีชมรม HR ที่เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นศูนย์รวมคนทำงาน HR ที่อยากศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม แลกเปลี่ยนข้อมูลในงาน และรู้จักเพื่อนร่วมอาชีพ HR มากยิ่งขึ้น

การติดต่อกับชมรม

95/601-602 ถนนบรมราชชนนี
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700

มือถือ (063) 370 7700
โทร (02) 434 3195